Vernieuwend

Jaarverslag 2016

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. In deze maatschappij is het belangrijk om snel en flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Dat betekent ook dat wij wendbaar en innovatief zullen moeten opereren. Vernieuwen is daarom onze ambitiewaarde; een onderwerp waarop wij ons nadrukkelijker willen ontwikkelen. De beweging naar een innovatief ondernemersklimaat binnen Facilicom Group is het afgelopen jaar ingezet.

Organisatorische vernieuwing

In 2016 is volop geïnvesteerd in de wendbaarheid van de organisatie, vooral door organisatorische vernieuwingen door te voeren die Facilicom Group in staat stellen sneller en efficiënter te opereren. Zo zijn in 2016 verschillende nieuwe managers en medewerkers aangesteld die voor een innovatiever klimaat moeten gaan zorgen. Bij Facilicom UK en Ireland bijvoorbeeld is een directeur Development aangesteld. Die heeft de taak het management te coachen, alle medewerkers van Facilicom UK en Ireland te trainen via e-learning en businessdevelopment te stimuleren. Voor Facilicom Solutions is door de samenvoeging van Facilicom Facility Solutions met Breijer Bouw en Installatie een compleet nieuw managementteam samengesteld met eendaarbij behorende nieuwe organisatiestructuur. Trigion heeft sinds 2016 een directeur integrale veiligheid die de inhoudelijke kennis binnen het bedrijf verder gaat ontwikkelen en tevens de verbinding gaat leggen tussen de verschillende onderdelen van Trigion. En Incluzio maakte in 2016 de overstap naar zelforganiserende teams voor alle thuishulpactiviteiten.

Centraliseren of outsourcen van diensten maakt efficiënt
Het afgelopen jaar zijn verschillende ondersteunende diensten gecentraliseerd of geoutsourced, waardoor de slagkracht van Facilicom Group en van zijn divisies toeneemt. Goede voorbeelden zijn het wagenparkbeheer en de debiteurenadministratie van Facilicom Solutions. Die zijn in het geheel ondergebracht bij Facilicom Group. Bij Gom is het logistieke bedrijf, Facilicom Professional Products, uitbesteed aan een gespecialiseerde partij.

Ook heeft Facilicom Group in 2016 een gedeelte van zijn it-activiteiten uitbesteed. Het doel van deze outsourcing is om de informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen door onder andere het realiseren van de certificering voor ISO27001 en NEN7510 door I-level in 2017. Ook wordt hiermee de wens ingevuld een uitwijkmogelijkheid te hebben. 26 medewerkers zijn per 1 januari 2017 in dienst getreden bij I-level.

Vernieuwende klantbenadering
Om betere commerciële resultaten te behalen, zijn Facilicom Group diverse vernieuwingen doorgevoerd in de klantbenadering. Bij Trigion bijvoorbeeld is de organisatie niet langer per district, maar per klantsegment ingericht. Dat heeft ermee te maken dat Trigion verandert van een bedrijf dat beveiligingsproducten levert naar een organisatie die veiligheid creëert voor de klant. Kennis van de branche is dan essentieel. Gom deed dat ook. De salesmanagers zijn specifiek per sector gaan werken. Dat heeft ertoe geleid dat Gom in 2016 een uitstekend salesresultaat behaalde. Bij Facilicom UK en Ireland is gekozen voor een nieuwe benadering waarbij de klant twee aanspreekpunten heeft: een client manager die samen met de klant vooruit kijkt naar welke oplossingen kunnen bijdragen aan een schone en veilige omgeving. En een service delivery manager die toeziet op de operatie en de kwaliteit van de diensten.

Innovation Board
Facilicom Group ambieert een innovatiever klimaat binnen de organisatie. Hiervoor is in 2016 de Innovation board opgericht, met een afvaardiging vanuit alle divisies. Deze board heeft de taak het innovatieve vermogen van de organisatie te stimuleren op de gebieden proces-, markt- en productinnovatie. Dat gebeurt onder andere door de zichtbaarheid van innovaties te verhogen, bijvoorbeeld door meer te publiceren en kennis te delen. We hebben op ons intranet een platform gecreëerd waar dat kan. Daarnaast wil de Innovation Board ook het proces om tot innovaties te komen verder verbeteren, zodat ideeën sneller en beter kunnen worden gerealiseerd in de praktijk. Continu verbeteren en vernieuwen is essentieel om ook in de toekomst een toonaangevende speler in de branche te blijven.

Integrale diensten en innovaties

Wij willen onze dienstverlening verdiepen, verbreden en vernieuwen. Al enkele jaren is onze strategie gericht op het bieden van integrale diensten die waarde toevoegen voor de klant. Single services worden versterkt met integrale oplossingen. Met de komst van Facilicom Solutions waarin soft en hard services zijn geïntegreerd, is hierin een goede stap gezet. Ook bij de andere divisies zijn in 2016 mooie resultaten behaald. In de beveiligingssector bijvoorbeeld werd afgelopen jaar goed zichtbaar dat klanten gaan voor integrale oplossingen waarbij zowel mens als techniek wordt ingezet. Trigion heeft de ambitie om in 2017  een aantal contracten met integrale veiligheidsoplossingen te verwerven. In 2016 hebben enkele grote klanten, bijvoorbeeld Nuon en Ahold, die overstap al gemaakt. Ook in Groot-Brittannië zien we die accentverschuiving richting integrale diensten.

Facilicom Group introduceerde in 2016 een aantal nieuwe innovatieve concepten. Een goed voorbeeld van een innovatie is de dienst Directschoon. Via een online platform kan een ondernemer direct en flexibel schoonmaakdiensten inkopen. Voor het hoge marktsegment heeft Gom het concept ‘Magnifique’ ontwikkeld. Incluzio investeerde in een nieuw zorgconcept voor de particuliere gezondheidszorg: Compartijn. Dit zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg. In Enschede en Rosmalen zijn het afgelopen jaar de eerste twee vestigingen geopend. Albron heeft stappen gemaakt in het beter beheren van productspecificaties en in het ontwikkelen van consumenten-apps. 

WIL-concept
Vanaf eind 2015 kwamen steeds meer vluchtelingen naar Nederland. Om in te spelen op deze toestroom is samen met Radar het WILconcept (Werken-Integreren-Leren) ontwikkeld. Dit integrale concept biedt in eerste instantie huisvesting en veiligheid aan statushouders. Daarnaast biedt het ondersteuning bij het vinden van werk, het leren van de taal en het prettig samenleven met de inwoners van een wijk. Binnen een pand, bijvoorbeeld een leegstaand kantoorpand dat door Facilicom
Group speciaal voor dit doel is omgebouwd, wordt een sociale mix van statushouders, ‘spoedzoekers’ of studenten gehuisvest om integratie te bevorderen en wachtlijsten van de sociale woningbouw terug te dringen.

Gelijktijdig staan werk en taalverwerving voorop, waarbij we de kracht van Facilicom Group gebruiken en de (buurt)bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt betrekken in het beheer van de locatie. De locatie wordt ingericht als leerwerkbedrijf waarbij een zo hoog mogelijk SROI wordt nagestreefd. De werkcoaches en begeleiders vanuit Gom en Trigion helpen hierbij. Op deze manier levert de WIL-locatie een maatschappelijke bijdrage aan de buurt. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de locatie omarmd wordt door alle partijen. Door deze aanpak verdwijnen minder statushouders in de bijstand.

Facilicom Solutions, Radar Advies, Incluzio en Wmo Radar (onderdeel Incluzio) helpen op deze manier gemeenten en hun partners om het maximaal haalbare te bereiken in integratie, participatie én samenleven. Nu de asielinstroom over zijn hoogtepunt heen lijkt, is het de ambitie om dit concept breder in te zetten, onder de naam Inclusief Wonen. Bijvoorbeeld voor andere doelgroepen, zoals GGZ-patiënten, tienermoeders of ouderen.