Samenwerken

Jaarverslag 2016

Onze organisatie kent een divisiestructuur. Dat maakt het extra belangrijk goed met elkaar samen te werken. We zijn van elkaar afhankelijk. Én we kunnen elkaar versterken door gezamenlijk slimme oplossingen te vinden voor onze klanten. Ons doel is door samenwerken succesvol te zijn.

Onze waardeketen

Facilicom Group met al zijn divisies is een belangrijke schakel in de facilitaire keten van leverancier naar klant. Samen met onze ketenpartners blijven we werken aan oplossingen voor diverse maatschappelijke onderwerpen. Onderwerpen die nu al spelen en die in de toekomst onze waardeketen sterk kunnen beïnvloeden, zoals integrale dienstverlening, veiligheid, digitalisering, gezondheid en de circulaire economie.

Voor zijn klanten werkt Facilicom Group aan integrale oplossingen, waarbij vaak samen met de klant concepten worden ontwikkeld. Klanten fungeren daarbij als ‘launching customer’. Zo is met het Albeda College een nieuw hybride onderwijsvorm ontwikkeld: Facility Xperience010.

Facilicom Group merkt dat een gevoel van veiligheid een steeds sterker maatschappelijk thema wordt. Samen met opdrachtgevers heeft Trigion in 2016 gewerkt aan een nieuw beveiligingsconcept, waarbij de combinatie tussen mensbeveiliging en techniek wordt gezocht.

Aan de andere kant van de keten werken we samen met leveranciers aan het verduurzamen en efficiënter maken van de keten, bijvoorbeeld door te sturen op gezondere voeding voor klanten van Albron. Wij zetten daarbij in op producten met minder suiker en minder zout en stellen eisen aan de leverancier.


Gom werkte samen met BOMA verder aan het Circular Cleaning Concept. En in oktober 2016 is het formele akkoord ondertekend dat Facilicom Professional Products (FPP), het Nederlandse logistieke bedrijf van Facilicom Group, met ingang van 2017 wordt overgenomen door BOMA. BOMA leverde al ecologische reinigingsmiddelen aan Gom. Door deze outsourcing kan Gom zijn klanten en zijn eigen regio-organisaties nog meer service bieden.

Facilicom Duurzame Inkoopcode
Facilicom Group wil op een zorgvuldige, integere en maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Dat sluit aan bij onze kernwaarden. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het handelen van partijen die voor of in opdracht van Facilicom Group werken. Daarom hebben we een duurzame inkoopcode opgesteld, waaraan leveranciers zich committeren en die met opdrachtgevers wordt gedeeld. Deze gaan onder andere over gedragsregels rondom kopersethiek, zoals afspraken rondom incentivesbeleid. Ook wordt gestuurd op verlaging van de CO2-uitstoot. Verder willen we samenwerken met organisaties die aantoonbaar socialer ondernemen en in het bezit zijn van een geldig PSO-certificaat. En er geldt een absoluut verbod op inzet of gebruikmaking van kinderarbeid. Schending van dit laatste betekent een directe beëindiging van het contract.

In deze duurzame inkoopcode hebben we in grote lijnen vastgelegd wat wij van onze leveranciers verlangen. Wij werken daarbij in de geest van ‘The Ten Principles’ zoals die staan in The UN Global Compact en verlangen een minimaal gelijkwaardige werkwijze van onze leveranciers. De inkopers van Facilicom Group hebben zich gecommitteerd aan gedragsregels rondom inkopersethiek, zoals afspraken rondom incentivesbeleid.

Ons management is verplicht om naar de inkoopcode te handelen en erop toe te zien dat ook de medewerkers zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord gedragen. Ook onze inkopers zijn verplicht te handelen naar hetgeen hierover in de duurzame inkoopcode is beschreven. Vanuit de concerndirectie is de
vice-CEO verantwoordelijk voor het naleven van de inkoopcode. Wanneer sprake is van twijfel of gedragsregels zijn overschreden, is het aan de directie om over een eventuele sanctieoplegging te beslissen.

In totaal heeft Facilicom Group 90 actieve contractleveranciers. Veel van de contracten zijn langlopend, en zijn gesloten voordat wij een duurzame inkoopcode hadden. In totaal hebben 39 leveranciers de inkoopcode van Facilicom Group getekend. Alle nieuwe contracten worden standaard volgens de duurzame inkoopcode opgesteld. Periodiek hebben we contactmomenten met onze leveranciers waarin de voortgang, klachten en eventuele escalaties worden besproken. Het naleven van de inkoopcode wordt hierin steeds vaker ook onderwerp van gesprek. Deze gegevens gelden voor de Facilicom Group. Ook afzonderlijk maken divisies afspraken met hun leveranciers. Deze zijn niet in dit verslag opgenomen.

Interne samenwerking

Facilicom Group ontwikkelt zich van een dienstverlener van single services tot een organisatie die integrale facilitaire oplossingen die van meerwaarde zijn voor de klant. In de divisie Facilicom Solutions komen de verschillende disciplines van Facilicom Group samen. Daarnaast wordt samenwerking tussen de verschillende divisies gestimuleerd. Sinds vorig jaar is hiervoor een directieraad geïnstalleerd met hierin alle divisiedirecteuren. Deze directeuren hebben ieder een ‘divisie-overstijgend’ thema in hun portefeuille gekregen, bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen of innovatie. Op die manier werkt Facilicom Group eraan om de samenwerking tussen de verschillende divisies te intensiveren.

Dilemma: kennis delen tussen divisies
In de divisiestructuur van Facilicom Group schuilt een dilemma als het om samenwerken gaat. Door de relatief grote afstand tussen de verschillende divisies wordt kennis soms nog onvoldoende gedeeld. Tevens is niet altijd oog voor de ontwikkelingen bij andere divisies, waardoor klantvragen alleen worden beantwoord met de dienstverlening uit de eigen divisie. Ook kunnen divisies elkaar als concurrent zien: een integrale oplossing kost vaak minder mankracht dan de som van de divisies. Zo bestaat de kans op omzetverlies.

Met stakeholders in dialoog

Facilicom Group heeft frequent contact met zijn stakeholders, bijvoorbeeld via persoonlijke gesprekken, in werkgroepen of commissies en via nieuwsbrief, website of sociale media. Met brancheverenigingen proberen we bijvoorbeeld tot een betere cao voor werknemers in de facilitaire sector te komen. Met de politiek gaat Facilicom Group in gesprek over onderwerpen als het inbesteden van schoonmaakdiensten door de overheid. En via persberichten die in vakmedia worden gepubliceerd doen wij mee in het debat over verschillende maatschappelijke discussies in ons vakgebied. 

Dit overzicht laat zien hoe wij in contact staan met partijen waarmee wij een relatie onderhouden. Hieronder noemen we kort waarom zij belangrijk zijn voor Facilicom Group.

Directie/Aandeelhouders/Strategische samenwerkingsverbanden
De directie, een one tier board, zorgt voor de dagelijkse leiding en de strategische richting van Facilicom Group en is tegelijkertijd toezichthouder. De strategische samenwerkingspartners zijn de directies van de afzonderlijke divisies. Zij zijn belangrijk, omdat deze partners samen met de concerndirectie divisieoverstijgend beleid maken. Door gezamenlijk op te trekken, komen we verder en kunnen we beter inspelen op de behoeften van de klant en de ontwikkelingen in de maatschappij. De medewerkers van de divisies van Facilicom Group moeten dit beleid uitdragen en uitvoeren.

Medewerkers
De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal voor Facilicom Group. Zij zorgen ervoor dat de dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd, zowel binnen ons bedrijf als bij de klant. Bovenal zijn zij het gezicht van onze organisatie; overal waar zij komen dragen zij bij aan de naam en reputatie van Facilicom Group.

(Potentiële) klanten
Klanten zijn de afnemers van de diensten en producten van Facilicom Group en zorgen daarmee voor afzet en omzet. Zij zijn de belangrijkste drijfveer voor onze ontwikkeling en innovatie.

Leveranciers
Leveranciers zorgen voor de levering van diverse diensten en goederen om onze dagelijkse werkzaamheden en diensten professioneel uit te kunnen voeren. De kwaliteit van de ingekochte diensten en producten bepaalt voor een deel ook de kwaliteit die Facilicom Group op zijn beurt kan leveren.

Branche
Brancheorganisaties zijn belangrijk omdat zij Facilicom Group op de hoogte brengen van belangrijke ontwikkelingen in de facilitaire sector. Of ons stimuleren in het navolgen van die (wettelijke) ontwikkelingen.

Vakmedia
Vakmedia zijn een belangrijke partner bij het uitdragen van de kennis van Facilicom Group.

Eindgebruiker
Eindgebruikers zijn de gebruikers van het pand. Zij zijn een belangrijke doelgroep voor onze klanten, veelal hun belangrijkste kapitaal. Door onze dienstverlening kunnen eindgebruikers prettig, veilig, gezond en productief hun werk doen. Het stelt onze klant in staat beter te ondernemen.

Naast het frequente contact organiseert Facilicom Group eens in de drie jaar een centrale dialoog met zijn stakeholders. Daarbij wordt het proces gevolgd zoals omschreven in de MVO Prestatieladder. Met een enquête is aan stakeholders gevraagd welke onderwerpen zij van belang vinden in hun samenwerking met Facilicom Group. Deze belangen zijn afgezet tegen de impact van die onderwerpen op Facilicom Group. Deze uitkomsten zijn verwerkt in een materialiteitsmatrix.

Overnames, fusies en samenwerking

Door acquisities en andere vormen van samenwerking werkt Facilicom Group aan het verbreden, verdiepen en vernieuwen van zijn dienstverlening. Facilicom Group kan terugkijken op een aantal geslaagde gesloten samenwerkingsverbanden in 2016.

Albron en Prorest fuseren
Een van de hoogtepunten van 2016 was de realisatie van samenwerking tussen Albron en Prorest. De fusie vond officieel plaats in oktober 2016, toen ook de medewerkers van Prorest op het hoofdkantoor in Schiedam verhuisden naar het hoofdkantoor van Albron in De Meern. Een fusieplatform met hierin vertegenwoordigers uit de ondernemingsraden van Albron, Prorest en Facilicom Group heeft de fusie begeleid. Het platform kwam periodiek bij elkaar voor overleg
met de besturen. Ook is een sociaal convenant overeengekomen. Voor de werknemers op de locaties bij de klant veranderde er weinig. Wel zorgde de fusie voor een inkrimping van 20 formatieplaatsen op het hoofdkantoor van Facilicom Group. Door verschillende herplaatsingen kon het aantal boventallige werknemers in 2016 tot acht worden beperkt. Facilicom Group heeft een belang van 31,25% in
Albron. De komende jaren zal dat groeien naar een meerderheidsbelang van 51%.

Facilicom Group neemt Kleentec over
Facilicom Group heeft in mei 2016 Kleentec overgenomen. Kleentec is in Nederland marktleider in de reiniging, desinfectie en productieoptimalisatie voor de food industrie. Deze overname paste bij de strategische intenties van Facilicom Group om de positie in de schoonmaakbranche in het algemeen, en de food industrie in het bijzonder, te versterken. Het merk Kleentec blijft gehandhaafd en is een zelfstandig onderdeel van de schoonmaakdivisie van Facilicom Group. De activiteiten van Gom Food zijn geïntegreerd bij Kleentec.

Incluzio neemt Erasmusbrug Zorglijn over
In februari 2016 heeft Incluzio de Erasmusbrug Zorglijn overgenomen en ondergebracht bij De ZorgCentrale.nl. Zowel De Zorgcentrale.nl als Erasmusbrug Zorglijn bieden diensten op het gebied van ‘zorg op afstand’, met name zorgalarmering en 24-uurs bereikbaarheidsdiensten aan verschillende zorgorganisaties in Nederland. Dankzij de overname en de meerjarige samenwerkingsafspraken is de continuïteit van deze belangrijke diensten gegarandeerd. Door de overname is De ZorgCentrale.nl met 55.000 alarmaansluitingen de grootste zorgcentrale van het land geworden. Schaalvergroting is noodzakelijk om de vereiste kwaliteit, continuïteit en innovatie te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan de verdere ontwikkeling van beeldzorg en leefstijlmonitoring.

Kennis delen

De laatste jaren profileert Facilicom Group zich steeds nadrukkelijker als inhoudelijk autoriteit op het gebied van facilitaire dienstverlening. Daar leent het eigen relatiemagazine Facilitair! met bijbehorend online platform zich perfect voor. Met dit digitale kenniscentrum wil Facilicom Group bijdragen aan bewustzijn en begrip van diverse dossiers, zoals duurzame inzetbaarheid, MVO en klantgerichtheid. Medewerkers schreven het afgelopen jaar 29 blogberichten. Daarnaast zijn medewerkers van Facilicom Group als inhoudelijk deskundigen te vinden op toonaangevende congressen en beurzen in de branche. Zo was Facilicom Group in 2016 onder andere aanwezig op vakbeurs Facilitair, verzorgde het een workshop op het Facto-congres en sprak het tijdens het jubileum van de Facility Management opleiding op de Haagse Hogeschool.

Kennisontwikkeling en -deling bij Incluzio
Bij de jonge divisie Incluzio wordt veel aandacht geschonken aan kennisontwikkeling en –deling. Het afgelopen jaar werden diverse kennissessies georganiseerd waarbij medewerkers uit de verschillende onderdelen uit de organisatie met elkaar in gesprek gingen over uiteenlopende onderwerpen over het vak..Incluzio organiseerde meerdere malen een ‘rondje door de zaak’ waarbij medewerkers op bezoek gingen bij een ander bedrijfsonderdeel van Incluzio. De top-100 van Incluzio kwam in 2016 bijeen tijdens de Tower Meeting. Doel was om gezamenlijk tot een visie op leiderschap te komen en om kennis en ervaring uit te wisselen. Al deze kennis wordt actief gedeeld op social media en via de wekelijkse nieuwsbrief.

Om de organisatie verder te ontwikkelen, is binnen Incluzio een groep projectmanagers vanuit business development aan de slag gegaan met het uitvoeren van een organisatie-ontwikkelprogramma, van het ondersteunen bij de ontwikkeling richting een zelforganisatie, het implementeren van nieuwe ict en het inrichten van kwaliteitsmanagement in een nieuw bedrijf tot het schrijven van winnende offertes. Deze groep rouleert door de bedrijven heen en heeft naast het uitvoeren van de specifieke opdrachten samen met de staf ook als opdracht om het lerend vermogen en kennisuitwisseling tussen onderdelen van Incluzio te stimuleren. Dat heeft er concreet voor gezorgd dat de methode van Action Learning, die goed werkt in Utrecht, ook in Hollands Kroon kan worden toegepast. Ook de wijze waarop kwaliteitsmanagement is ingericht binnen Axxicom Thuisdiensten heeft geholpen bij een ISO-certificering bij Radar Uitvoering. Bij verschillende activiteiten hebben uitvoerende medewerkers naast hun uitvoerende taak ook een rol als aandachtfunctionaris. Zij zijn verantwoordelijk voor het opbouwen, onderhouden en delen van kennis. Door dit niet apart bij staf te beleggen maar in de operatie sluit de kennisopbouw en -uitwisseling veel directer aan bij de dagelijkse praktijk. Dit zorgt voor een hele effectieve manier van kennisopbouw en kennisdeling.

Jong Facilicom
Jong Facilicom is het interne jongerennetwerk van Facilicom Group voor de jonge professional tot en met 35 jaar. Jong professionals krijgen binnen het Jong Facilicom netwerk kansen om op een laagdrempelige manier nieuwe contacten, ideeën, kennis en vaardigheden op te doen en een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Jong Facilicom is een platform dat activiteiten organiseert voor jonge professionals van alle werkmaatschappijen van Facilicom Group. Ook is Jong Facilicom een klankbord voor initiatieven en innovaties uit de organisatie.

De divisies van Facilicom Group delen daarnaast veel kennis met brancheorganisaties en belangenverenigingen. Wij zijn lid van de volgende organisaties