Duurzaam

Jaarverslag 2016

Facilicom Group werkt op basis van een langetermijnvisie. Als krachtig familiebedrijf bieden wij onze klanten continuïteit en zijn we gericht op de toekomst. Bij alles wat we doen, denken wij aan de mens en aan het milieu. Uiteraard in natuurlijke balans met ons streven naar financieel resultaat. Het afgelopen jaar heeft Facilicom Group gewerkt aan het verkleinen van zijn CO2-footprint. En hebben we ons ingezet voor mens en maatschappij.

MVO-beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Facilicom Group. De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in een beleid dat gericht is op continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor de medewerkers en de dienstverlening aan de opdrachtgevers. De definitie die Facilicom Group hanteert voor het MVO-beleid luidt: 'Het ontwikkelen en voeren van beleid, binnen de dimensies People, Planet en Profit, gericht op duurzaamheid en op het bijdragen aan maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij rekening wordt gehouden met relevante stakeholders.' Het MVO-beleid heeft een vaste plaats in de strategie van de organisatie en past bij de Facilicom Group kernwaarde duurzaam. Met ons MVO-beleid stellen we concrete doelen, op de onderwerpen milieulabels, CO2-footprint en gezonde medewerkers.

CO2-footprint

Onze ecologische voetafdruk bestaat vooral uit ons eigen energieverbruik in onder andere onze panden, ons wagenpark en het verbruik van onze schoonmaakproducten. Ook het afval dat we produceren telt mee. We meten onze CO2-uitstoot aan de hand van de eerste twee parameters. Dat betekent onze directe uitstoot. Onze doelstelling is om 5% CO2-uitstoot te reduceren ten opzichte van het jaar ervoor. Deze doelstelling is niet behaald. De marginale toename van 2,9% van de uitstoot is toe te schrijven aan de omzetgroei, gerelateerd aan de groei van het personeelsbestand en daarmee het wagenpark. Binnen de MVO-commissie zal worden ingezet op het behalen van de doelstelling in 2017.

Wagenpark
Het wagenpark van Facilicom Group wordt steeds groener. Het beleid is dat er alleen auto’s mogen worden aangeschaft met een label A, B of C. Het afgelopen jaar zijn zes voertuigen met een lager label dan C aangekocht. Inmiddels heeft 99% van het wagenpark een label A, B of C. Van ons totale wagenpark van 1.121 personenauto’s met een label zijn er 692 voorzien van het groenste label. Het complete wagenpark van Facilicom Group in Nederland telt in totaal 1.778 voertuigen. Daarvan is van 1.644 de CO2-uitstoot bekend en geregistreerd bij de RWD. In totaal is de uitstoot van ons wagenpark 10.447,45 ton CO2. Dat is een toename van 7,4% ten opzichte van 2015, toen de uitstoot 9.723,22 ton CO2 was. Dat komt door de groei van het wagenpark.

Energieverbruik in gebouwen
In de toekomst is er geen plek meer voor niet duurzame kantoorgebouwen. Al enkele jaren geleden speelde Facilicom Group in op deze onomkeerbare beweging, die ook door de overheid met regelgeving wordt afgedwongen. Het hoofdkantoor van Facilicom Group heeft een EPA A++ label. Het aantal vestigingen van Facilicom Group is de laatste jaren teruggebracht. Dit scheelt energie en kosten. Het afgelopen jaar is in totaal 4.041.017 kWh elektriciteit verbruikt in de gebouwen van Facilicom Group. Het gasverbruik was 253.774 m3. In totaal is 2.521,28 ton CO2 uitgestoten. Dat is 12,6% minder dan in 2015, toen de uitstoot 2.884,43 ton CO2 was.

Naast het beleid voor het wagenpark en de gebouwen, startte Facilicom Group in 2016 diverse projecten om de milieu-impact te verkleinen. Zo gebruikt Gom sinds 2016 alleen nog maar circulaire vuilniszakken. Ook zetten we elektrische scooters in voor schoonmaakdiensten en gebruiken de schoonmaakmedewerkers alleen nog maar milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Albron ondertekende het afgelopen jaar het Business Akkoord over natuurlijk kapitaal en steekt zo zijn nek uit om verantwoord om te gaan natuurlijk kapitaal en grondstoffen.

Afval en papierverbruik

In 2016 heeft Facilicom Group zijn visie op afval gewijzigd. Er wordt niet langer meer gestuurd op het terugdringen van de totale hoeveelheid afval, maar op het terugdringen van het restafval. Facilicom voert veel afval af voor opdrachtgevers. Door onze afvalstromen in kaart te brengen, zijn we in staat om samen met die opdrachtgevers concepten te ontwikkelen om afval te hergebruiken. En zo te sturen op het terugdringen van restafval. In 2017 wordt dit een belangrijk thema.

Met de outsourcing van het logistiek centrum in 2016 is de volledige papiervoorraad in één keer uitgeleverd aan de vestigingen. Dat maakt een goede meting van het papierverbruik in 2016 niet langer mogelijk. Daarnaast heeft papierverbruik een minimaal effect op de totale CO2-footprint. Het wordt niet langer als materieel onderwerp voor het MVO-beleid beschouwd, ook niet in 2017.

Maatschappelijk betrokken

Ook in 2016 doneerde Facilicom Group weer aan een goed doel in plaats van het sturen van relatiegeschenken. In november vroegen we via een interne nieuwsbrief aan alle medewerkers welk doel Facilicom Group zou moeten steunen. Met 43% van de stemmen is de uitslag van deze poll zeer duidelijk. Voor het derde jaar op rij was KWF Kankerbestrijding het goede doel. Ook werd KWF Kankerbestrijding opgenomen in het jaarlijks kerstgeschenk aan de medewerkers van Facilicom Group. Medewerkers kregen hiermee de keuze hun kerstgeschenk te doneren aan het gekozen goede doel.

Familiebedrijf met lange dienstverbanden

Het afgelopen jaar was voor Facilicom Group een jubileumjaar. We vierden onze vijftigste verjaardag. Als familiebedrijf zijn we al sinds de oprichting in 1966 een zelfstandige onderneming, onafhankelijk van externe vermogensverschaffers. Er is geen externe druk om op korte termijn winst te behalen, ons beleid is gericht op de lange termijn. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid: wij gaan voor long-life employment. Het afgelopen jaar vierden in totaal 446 medewerkers hun jubileum. Een daarvan was zelfs al 50 jaar in dienst, een medewerker van het eerste uur dus.

MVO-organisatie

Het MVO-beleid heeft een vaste plaats in de organisatie. De vice-CEO heeft MVO in haar portefeuille en fungeert als directievertegenwoordiger voor deze duurzaamheidsonderwerpen. Een MVO-commissie met hierin een vertegenwoordiging van KAM-managers vanuit de verschillende divisies geven invulling aan de kwaliteits-, arbeids- en milieu-onderwerpen. Uitdrukkelijk aan bod in 2016 kwamen onder andere de status van het energiebeleid van Facilicom Group en de mogelijkheid voor een vaste MVO-functionaris. Een commissie met HR-managers uit de divisies ontfermen zich over de onderwerpen die te maken hebben met het bredere personeelsbeleid van Facilicom Group, bijvoorbeeld ziekteverzuim of werving en selectie. In 2016 zijn afspraken gemaakt voor een scherpere afbakening tussen de werkvelden van de MVO- en HR-commissie.

De directies van de afzonderlijke divisies zijn verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het managementsysteem op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De sturing en beheersing van het MVO-beleid op holdingniveau gebeurt via een integraal besturingsmodel dat aansluit bij het bestaande gecertificeerde ISO 9001-managementsysteem. De concerndirectie van Facilicom Group beoordeelt op geregelde tijdstippen de geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het algemene MVO-managementsysteem. Facilicom Group rapporteert sinds verslagjaar 2008 jaarlijks over de doelen die zijn bereikt op MVO-gebied.

Certificaten, normen en codes
Alle divisies van Facilicom Group zijn gecertificeerd volgens de eisen van de MVO Prestatieladder niveau 3 of 4. Deze MVO Prestatieladder sluit aan bij bestaande managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden die binnen Facilicom Group worden toegepast. Met deze certificering maken we vanuit maatschappelijke betrokkenheid onze duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar. De doelen die uit de certificering voortvloeien, zijn opgenomen in de jaarplannen van de divisies. Doelstelling is niet alleen het managen en borgen, maar zeker ook het naar een hoger plan tillen van de gezamenlijke MVO-ambities.

De divisies Gom Schoonhouden, Trigion Beveiliging en Albron het de gouden status bij FIRA. Het FIRA Platform is een digitaal register waarin leveranciers hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan inkopers om daarmee de transparantie te bevorderen en MVO bespreekbaar te maken. Verder is Facilicom Group in 2016 actief geweest met de certificeringen voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Bekijk alle certificaten, normen en codes van Facilicom Group.