Bestuursverslag

Jaarverslag 2016

2016 was een uitdagend jaar voor Facilicom Group, zoals we vooraf al hadden verwacht. Alles overziend hebben we flinke verbeteringen gerealiseerd in onze bedrijfsresultaten. Facilicom Group boekte een resultaat  voor belasting van 27,3 miljoen euro.

Met Facilicom Group zetten we graag een volgende stap in klantgerichtheid. In 2015 en de jaren ervoor is veel geïnvesteerd om medewerkers bewust te maken van het belang van klantgerichtheid. We ontwikkelen ons van een organisatie met operational excellence naar een meer klantgedreven onderneming; naar customer excellence. Naar onze overtuiging gaat klantgerichtheid het verschil maken in facilitaire dienstverlening. Het afgelopen jaar was uitdagend omdat dit de periode was waarin klantgerichtheid werd geconcretiseerd in organisatieaanpassingen, projecten en beleid. Het hoogtepunt van 2016 was de strategische samenwerking met Albron waarover later in dit bestuursverslag meer te lezen is. 

Marktontwikkelingen, kansen en risico’s

Net als voorgaande jaren opereerde Facilicom Group in 2016 in een krimpende markt. Dat leidde ertoe dat spelers in die markt elkaar probeerden te verdringen, voornamelijk op prijs. Door de Code Verantwoord Marktgedrag te onderschrijven, zorgen we ervoor dat in de schoonmaak-, beveiligings- en cateringbranche niet alleen prijs, maar vooral kwaliteit in aanbestedingen een doorslaggevende factor wordt. Dat is een goede ontwikkeling, omdat partijen zo hun onderscheidend vermogen kunnen laten zien. Voor ons biedt het kansen, omdat Facilicom Group een unieke positie heeft in integrale dienstverlening waarbij alle specialismen in huis zijn.

Een andere ontwikkeling in 2016 was het inbesteden bij de overheid. De Rijksschoonmaakorganisatie is hier een voorbeeld van. Deze overheidsdienst heeft verschillende contracten overgenomen van Facilicom Group, die elders weer moesten worden gecompenseerd. Het inbesteden startte bij de rijksoverheid, maar lokale overheden gaan deze trend volgen. Vaak worden sociale motieven aangevoerd om tot inbesteding over te gaan. Facilicom Group kan hier met zijn sociale ondernemingen en ervaring op het gebied van social return ook prima marktkansen uit destilleren.

In de beveiligingsbranche speelt al enkele jaren de technologisering van de sector. Mensbeveiliging neemt af en maakt plaats voor technische beveiligingsoplossingen. Mensbeveiliging vormde in 2016 nog een groot deel van onze omzet. Dat aandeel zal de komende tien jaar halveren, verwachten we. Dat is enerzijds een risico, maar tegelijkertijd is het een kans om voorop te lopen in de ontwikkeling van techniek en risicoanalyse op basis van data.

Overigens is cybercrime eveneens een risico voor Facilicom Group zelf. Om ons te wapenen tegen aanvallen hebben we ons eigen ict-systeem aangepast en robuuster gemaakt. Dat betekent onder andere dat de data van Facilicom Group niet op één datacenter, maar op twee plekken wordt opgeslagen.

Het afgelopen jaar heeft de decentralisering van de zorg van Rijk naar gemeenten verder inhoud gekregen. Zorgorganisaties en gemeenten ontwikkelen een nieuwe aanpak om zorg dichter bij de burger te organiseren. Dit leidt tot transitieproblemen, en biedt tegelijkertijd kansen voor marktpartijen om met nieuwe oplossingen te komen. Facilicom Group speelt hierin een belangrijke rol met zijn zorgdivisie Incluzio. We zien dat gemeenten na het faillissement van een grote thuiszorgaanbieder steeds beter beseffen dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet alleen is bedoeld om geld te besparen, maar vooral om de zorgbehoefte van kwetsbare burgers slimmer en effectiever te organiseren. In onze ogen staat een integrale benadering daarbij centraal.

Verder was 2016 het jaar dat Nederland officieel uit de economische crisis raakte. De uitzendbranche is een belangrijke graadmeter voor economisch herstel. De facilitaire sector profiteert pas later van economische voorspoed. De verwachting is dat wij in 2017 en daarna de effecten gaan merken van het einde van de crisis. Ook in de flexibilisering van de arbeidsmarkt verwachten we in 2017 grotere ontwikkelingen dan in 2016. Het afgelopen jaar hebben de aanpassingen in de Wet Werk en Zekerheid niet bijgedragen aan de groei van de werkgelegenheid. De vraag is hoe de flexibilisering van de arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen met de komst van een nieuw kabinet.

Strategie van Facilicom Group

Facilicom Group heeft in 2016 vastgehouden aan het strategisch beleid van de afgelopen jaren. Al enkele jaren zetten we in op dienstverlening die waarde toevoegt voor de klant. In 2016 is de strategie verder uitgediept op een viertal speerpunten: verbinden, verdiepen, verbreden en vernieuwen. Zo willen we nadrukkelijker de verbinding zoeken met verschillende stakeholders en verdiepen we onze dienstverlening om slimmer en efficiënter te kunnen opereren. We zoeken naar een verbreding van ons bestaande portfolio. Het laatste speerpunt is vernieuwen, zowel van de eigen organisatie als van het aanbod richting klanten. In 2016 is eraan gewerkt om medewerkers kennis te laten nemen van deze resultaatgebieden. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van de Facilicom-principes, die mensen houvast bieden in hun dagelijks handelen. Voorwaardelijk en richtinggevend zijn de kernwaarden van Facilicom Group: vernieuwend, resultaatgericht, duurzaam en samenwerken.

Vernieuwend
Facilicom Group gebruikte het jaar 2016 om het fundament te leggen voor de vernieuwing in de organisatie. Enerzijds door vernieuwingen door te voeren die de dienstverlening beter, sneller en efficiënter maken. En anderzijds door nieuwe en innovatieve concepten te ontwikkelen. Voor een bedrijf met ruim 32.000 medewerkers is de omslag naar een innovatiever ondernemersklimaat niet binnen één jaar voltooid. Dat proces heeft tijd nodig, waarin medewerkers moeten gaan inzien dat de onderneming zich die kant op beweegt. In 2016 zijn op managementniveau enkele wijzigingen doorgevoerd om innovatie te stimuleren. Daardoor hebben we noodgedwongen afscheid moeten nemen van managers die vaak jarenlang aan de organisatie hebben gebouwd, maar qua profiel niet meer passen bij de nieuwe koers van Facilicom Group. Dat staat op gespannen voet met de waarde die wij hechten aan long-time employment en loyaliteit en wordt dus zorgvuldig afgewogen, maar is onvermijdelijk om te kunnen ontwikkelen.

Onze markten zijn voortdurend in beweging waardoor innovatie een vereiste is. Facilicom Group investeert doorlopend in product- en procesinnovatie alsmede in het verkrijgen van positie op nieuwe markten door autonome groei en acquisities. Daarnaast wordt de dagelijkse business steeds meer ondersteund door ict. De laatste jaren is enerzijds veel geïnvesteerd in procesautomatisering en anderzijds in rapportagetools en dashboards, waarmee de operatie nog beter kan worden bijgestuurd. Tevens zijn producten ontwikkeld op het gebied van it-security. Verder heeft Facilicom Group in 2016 nieuwe medewerkers geworven met de specialismen product- en businessdevelopment. Ook de jaarplannen voor 2016 waren toegespitst op innovatie en vernieuwing. In 2017 worden deze plannen concreter met doelstellingen op resultaat. De focus op innovatie heeft het afgelopen jaar haar vruchten al afgeworpen. Een goed voorbeeld is het concept Directschoon dat in de markt is gezet, een online schoonmaakdienst voor het midden- en kleinbedrijf.

Resultaatgericht
Resultaatgerichtheid is een van de andere vier kernwaarden van Facilicom Group. Niet alleen op het gebied van financiën wil de organisatie resultaat halen. Ook op de voorwaarden om tot dat financiële resultaat te komen, wordt gestuurd. Het bestuur is blij dat de retentiegraad bij de divisies het afgelopen jaar is gestegen. Zeker in een krimpende markt is het belangrijk om bestaande klanten te behouden door ze van de toegevoegde waarde van de diensten van Facilicom Group te overtuigen. Dat is gelukt, zo blijkt ook uit de klanttevredenheid: de Net Promotor Scores zijn het afgelopen jaar gestegen.

Duurzaam
Duurzaamheid is bij Facilicom Group vooral een sociaal thema. Als werkgever wil Facilicom Group kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De activiteiten van Incluzio, met onder andere MAGIS010, lenen zich hier goed voor. Ook de facilitaire divisies hebben een belangrijke functie voor deze doelgroep. Daarnaast is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema voor Facilicom Group. We hebben aandacht voor de steeds ouder wordende werknemer en nemen concrete maatregelen zodat werknemers vitaal en prettig kunnen blijven werken.

Samenwerken
In 2016 is verder gewerkt aan de samenwerking tussen de verschillende divisies. Facilicom Group ontwikkelt zich tot een dienstverlener van integrale oplossingen, naast de single services die we onze klanten al sinds jaar en dag bieden. De samenwerking tussen divisies kan nog beter. Daarom worden sinds medio 2016 de divisiedirecteuren nadrukkelijker betrokken bij het strategisch beleid van Facilicom Group. Samen met de concerndirectie vormen zij de directieraad. Iedere divisiedirecteur heeft een divisie-overstijgend thema onder zijn of haar hoede gekregen en ontwikkelt beleid hierop. In 2017 worden hiervan de eerste effecten verwacht.

Personeelsontwikkelingen

Het afgelopen jaar steeg het aantal medewerkers van Facilicom Group tot 32.958. Dit kwam vooral door de groei in de segmenten schoonmaak en catering. Het aantal vaste dienstverbanden nam af. Hier stuurt Facilicom Group bewust op. Het aandeel medewerkers in de flexibele schil moet de komende jaren groeien ten opzichte van het aandeel vaste medewerkers. Zo kunnen we in de toekomst beter inspelen op de veranderende marktvraag. Bovendien biedt het de vaste medewerkers meer zekerheid. Bij een goede verhouding tussen vaste en flexibele dienstverbanden neemt het risico van gedwongen ontslagen af wanneer de markt krimpt.

Wat betreft ziekteverzuim was 2016 een teleurstellend jaar. De verzuimcijfers zijn fors gestegen van 4,83% tot 5,31%. Met name het laatste kwartaal kampte Facilicom Group met veel ziektegevallen. Voor de komende jaren wordt het een uitdaging hoe om te gaan met het steeds vergrijzender personeelsbestand, zeker nu de AOW-leeftijd is verhoogd naar 67.

De ontwikkelingen per divisie

Hoe presteerden de verschillende divisies van Facilicom Group het afgelopen jaar? En welke ontwikkelingen speelden er in deze sectoren?

Gom
Schoonmaakdivisie Gom heeft in 2016 goed gepresteerd. Zowel de omzet als de winst stegen ten opzichte van 2015. En dat terwijl de markt voor schoonmaak al jaren licht krimpt. De omzetgroei is onder andere te danken aan de acquisitie van Kleentec. Ook de commerciële organisatie presteerde beter waardoor meer grote tenders zijn gewonnen.

Gom heeft zich het afgelopen jaar gericht op nieuwe markten. Zo is een businessunit opgezet speciaal voor de hospitalitymarkt en zijn we daarmee inmiddels succesvol gestart in de hotelmarkt. Voor high end klantvragen is het concept ‘Magnifique’ ontwikkeld. En speciaal voor het mkb biedt Gom de nieuwe dienst Directschoon. We zijn trots dat we hiermee in Nederland het eerste volledig online georganiseerde schoonmaakbedrijf zijn.

Gom heeft het afgelopen jaar diverse vernieuwingen doorgevoerd om enerzijds de beleving van schoonmaak te verhogen en anderzijds de efficiency te verbeteren. Zo is het complete machinepark opnieuw aanbesteed. De nieuwe machines en het beheersysteem zijn veel slimmer, waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Het eigen logistieke bedrijf, Facilicom Professional Products, is in 2016 uitbesteed aan een gespecialiseerde partij. Dat zal vanaf 2017 voor een besparing gaan zorgen. Verder hebben we bij Gom gewerkt aan het verkleinen van onze milieu-impact, bijvoorbeeld door elektrische scooters in te zetten en door milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen te gebruiken. De vuilniszakken zijn sinds 2016 circulair. Daarmee zijn we de eerste van Nederland. Met een geactualiseerde missie en visie, waarbij ‘blij maken met schoon’ het devies is, legt Gom een goede basis voor verdere groei in de toekomst.

Trigion
Ook beveiligingsdivisie Trigion kende een uitstekend jaar waarin het financieel resultaat de verwachtingen overtrof. De groei van Trigion kende een drietal oorzaken. Ten eerste heeft Trigion ervoor gezorgd dat de meeste bestaande klanten zijn gebleven. De divisie behaalde een retentiegraad van 89%. Ten tweede heeft de salesafdeling goede prestaties geleverd in 2016. Bijna een derde van de totale salesomzet is gemaakt met het verwerven van nieuwe business. Daarmee is veel beter gepresteerd dan in andere jaren. De derde oorzaak voor de goede prestaties van Trigion, was de plotselinge toestroom van asielzoekers naar Nederland. Trigion beveiligt de asielzoekerscentra in Nederland. Dit werk leverde een aanzienlijke bijdrage aan het resultaat. Binnen zeer korte tijd moesten veel extra medewerkers worden geworven, geüniformeerd en ingepland. Onder andere door het aannemen van tien extra recruiters is dit proces goed verlopen.

De winstgroei is opvallend, zeker omdat Trigion in 2016 begon met de herijking van de bedrijfsstrategie en zich zodoende midden in een transitiefase bevond. Trigion verandert van een bedrijf dat beveiligingsproducten levert naar een organisatie die veiligheid creëert voor de klant. Hiervoor is in 2016 de organisatie opnieuw ingericht. Het bedrijf is niet langer opgedeeld in districten, maar in klantsegmenten. Ook de backoffice is gecentraliseerd. De nieuwe Trigion organisatie richt zich op het leveren van integrale veiligheidsoplossingen, met slimme combinaties van mensbeveiliging, techniek en risicoanalyse. Op deze manier speelt Trigion in op de ontwikkelingen in de markt waarin mensbeveiliging geleidelijk plaatsmaakt voor of gecombineerd wordt met technologische toepassingen. Voor 2017 streeft Trigion ernaar een aanzienlijk deel van de grote klanten voor integrale oplossingen te laten kiezen. Het is positief dat afgelopen jaar al enkele grote opdrachtgevers hiervoor hebben gekozen.

Facilicom Solutions
Het jaar 2016 stond voor Facilicom Solutions vooral in het teken van het samenvoegen van Facilicom Facility Solutions en Breijer Bouw en Installatie tot één organisatie. Daarvoor moest in 2016 worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuw ict-systeem. In 2017 wordt dit systeem grotendeels geïmplementeerd. Verder is een nieuw managementteam aangesteld en een nieuwe organisatiestructuur vormgegeven. Ondersteunende stafafdelingen zijn inmiddels ondergebracht bij het Shared Service Center van Facilicom Group. Naast de organisatorische samenvoeging lag er in 2016 een uitdagende opdracht om ook de bedrijfsculturen binnen Facilicom Solutions te laten samensmelten. Door de verschillende bedrijfsonderdelen samen te brengen in één gebouw is dit goed gelukt. De complete verhuizing wordt begin 2017 afgerond.

Nu de fundamenten voor de nieuwe organisatie in 2016 zijn gelegd, kunnen we ons met Facilicom Solutions richten op winstgevende groei. Daarbij ligt de focus op het aanbieden van meer geïntegreerde facilitaire diensten binnen bestaande contracten. Het afgelopen jaar is echter nog afgesloten met een verlies. De voornaamste oorzaak hiervoor was het financieel tegenvallende PPS-project B30 aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De bouwfase van het project is eind 2016 formeel afgerond. Het gebouw is opgeleverd. Inmiddels is gestart met de exploitatiefase waarbij wij de komende 30 jaar verantwoordelijk zijn voor het integrale facility management. Wij zullen ons in de toekomst niet meer richten op het verwerven van grote bouw- en installatieprojecten. Daardoor hebben we moeten reorganiseren bij Breijer Projecten. Dat was een moeilijke beslissing. Want, hoewel het past in ons beleid dat we al enkele jaren voeren om ons meer te ontwikkelen als serviceorganisatie, betekende het wel het afscheid van een activiteit en haar medewerkers, die meer dan 30 jaar een belangrijk onderdeel waren van Facilicom Group. Facilicom Solutions richt zich steeds vaker op integrale beheer- en exploitatiecontracten voor grote organisaties, zoals KPN, a.s.r. en de Rijksoverheid. Voor die laatste hebben wij met verschillende partners langdurige PPS-contracten in exploitatie.

Albron
De strategische samenwerking tussen Prorest en Albron was, zoals genoemd, een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Officieel werd deze samenwerking in oktober beklonken. Toen verhuisden ook de medewerkers van Prorest van het hoofdkantoor in Schiedam naar het hoofdkantoor van Albron in De Meern. Om de integratie goed te laten verlopen, is een fusieplatform vanuit de betrokken ondernemingsraden gevormd met vertegenwoordigers uit de ondernemingsraden van Albron, Prorest en Facilicom Group. Deze delegatie kwam periodiek bij elkaar voor overleg met de besturen.

De samenwerking tussen Albron en Prorest is een logisch vervolg op de ambities van beide organisaties. Albron sprak enkele jaren geleden al uit dat het eten- en drinkenspecialist wilde zijn voor het bedrijfsleven en de overheid; Prorest versterkt die positie. Facilicom Group op zijn beurt wil tot de top-3 in Nederland behoren in de sectoren waarin het bedrijf actief is. Met Albron erbij werd dat ook haalbaar voor de segmenten horeca en zorg. Dat versterkt onze marktpositie, ook voor integrale proposities. Met de nieuwe organisatie kunnen we de markten bedrijfsleven, overheden, onderwijs, ziekenhuizen, zorginstellingen en dag- en verblijfsrecreatie bedienen. Facilicom Group heeft in 2016 een belang van 31,25% in Albron verkregen. Op basis van de participatieovereenkomst zal in 2018 Prorest België verkocht worden aan Albron. In 2019 wordt het belang uitgebreid tot een meerderheidsbelang van 51%. De financiële uitwerking van deze transactie is nader toegelicht in de Toelichting op de jaarrekening.

De samenwerking heeft al in het eerste jaar haar vruchten afgeworpen. Voor het eerst in vijf jaar tijd is de omzet in het laatste kwartaal van het jaar 2016 gegroeid. En dat terwijl de Albron organisatie het afgelopen jaar in een krimpende markt voor het bedrijfsleven en overheid opereerde. Hier speelde Albron op in door concepten te ontwikkelen die duurzamer, lekkerder en gezonder zijn, en bovendien een passend antwoord geven op het veranderende verwachtingspatroon van de gast. Daarvoor maakte Albron onder andere gebruik van haar expertise in de horeca. Groeimarkten in 2016 waren de zorgsector en de vrijetijdsmarkt waar eten en drinken nog veel in eigen beheer wordt gedaan. Ook wat betreft klant- en gasttevredenheid zijn de prestaties verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor. Tevens is een groei te zien in de naamsbekendheid van het merk. Voor 2017 blijft de succesvolle integratie van Prorest en Albron een belangrijk onderwerp.

Incluzio
Incluzio vertegenwoordigt sinds 2014 de zorg- en thuishulpbranche binnen Facilicom Group. Deze divisie maakt sinds die tijd een stormachtige ontwikkeling door en ligt op koers

om volgens plan in 2017 een omzet van 100 miljoen euro te bereiken. Ook in 2016 groeide de omzet flink. Wel bleef het resultaat achter bij de begroting: Incluzio maakte in 2016 nog verlies.

De omzetgroei was voor een groot deel te danken aan een unieke opdracht die Incluzio halverwege 2016 startte. Anderhalf jaar nadat de jeugdzorg en individuele begeleiding werd overgeheveld van het Rijk naar gemeenten was de gemeente Hollands Kroon de eerste gemeente die alle taken integraal uitbesteedde aan één partij. Incluzio won deze opdracht en ging op 1 juli 2016 aan de slag. In het sociale domein werpt de nauwe samenwerking met Radar Groep steeds meer vruchten af.

De overname van de Erasmusbrug Zorglijn droeg eveneens flink bij aan de omzetgroei. Met de integratie van deze zorglijn in de ZorgCentrale.nl is Incluzio in 2016 een van de grootste spelers geworden op het gebied van zorg op afstand in Nederland. Verder heeft Incluzio geïnvesteerd in een nieuw zorgconcept voor de particuliere gezondheidszorg: Compartijn. Dit concept biedt kleinschalige luxe woonvoorzieningen aan ouderen met een indicatie voor langdurige zorg. In Enschede en Rosmalen zijn afgelopen jaar de eerste vestigingen geopend.

Facilicom UK en Ireland
In de UK en Ireland is Facilicom Group actief met twee divisies: schoonmaak en beveiliging. De afgelopen jaren is onze schoonmaakactiviteit in de UK sterk in omvang toegenomen. Er is geïnvesteerd in het professionaliseren van de organisatie op kwaliteitsgebied.

In de markt waarin Facilicom UK en Ireland opereert is het afgelopen jaar veel gebeurd. Door de Brexit verwachten we dat de immigratie van laaggeschoolde medewerkers verder afneemt met het risico van arbeidskrapte. Zeker omdat de werkloosheid in Groot-Brittannië met 4,7% zelden zo laag is geweest. Verder worden de minimumlonen verhoogd. In 2016 stegen de uurtarieven met meer dan 10%. Samen met klanten is gezocht naar oplossingen.

Die oplossingen zoeken we vooral in het aanbieden van slimme combinaties van beveiligingsdiensten. Op het gebied van integratie van mensbeveiliging en techniek heeft Facilicom UK en Ireland in Groot-Brittannië een unieke positie. Voor 2017 wordt dan ook ingezet op een versnelde groei van 50% voor de beveiligingsdivisie. Voor schoonmaak is gestage groei de doelstelling.

Facilicom België 
Ook in België biedt Facilicom Group haar opdrachtgevers een breed pakket aan facilitaire diensten. Onderdelen als Prorest Catering, Facilicom Facility Solutions en Axxicom Airport Caddy hebben in 2016 naar verwachting gepresteerd. De resultaten voor Trigion Beveiliging en Gom Schoonhouden bleven achter. De technische onderdelen van Facilicom België drukten het resultaat. Het bleek met de bestaande ict-systemen lastig om goed inzicht te houden in de operationele activiteiten, met alle risico’s van dien. Dit benadrukt nog eens het belang van één uniform en eenduidig ict-systeem. Dit is inmiddels in een groot deel van de Belgische ondernemingen geïmplementeerd. Ook in België willen we onze positie als brede dienstverlener verder benutten door vol in te zetten op grote integrale contracten. We verwachten dat deze markt de komende jaren sterk zal groeien.

In 2016 is er fraude geconstateerd bij Facilicom België. Hierdoor is materiële schade ontstaan. Onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. We hebben passende herstelmaatregelen getroffen, waaronder de versteviging van de governance code en interne controlemaatregelen.

Facilicom Frankrijk
In Frankrijk groeide de omzet en de winst voor de schoonmaakdiensten. In de beveiligingssector noteerde Facilicom Frankrijk naast een beperkt operationeel verlies een verlies als gevolg van een claim uit het verleden van medewerkers die hebben gewerkt in een omgeving waarvan later bleek dat daar asbest aanwezig was. Deze claim is in 2016 ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële resultaten

Wij zijn content met de omzet die is gemaakt in dit uitdagende jaar. De omzet was 1.292 miljoen euro. Dat is 8% meer dan vorig jaar. In een krimpende markt is dat een goede ontwikkeling. Enkele overnames zoals Kleentec en Albron telden fors mee in de omzetontwikkeling. Zowel het eigen vermogen als de solvabiliteit is stabiel gebleven.

De winst nam toe in 2016. Van 13,4 miljoen euro in 2015 steeg de winst (EBITA) in 2016 naar 30,4 miljoen euro. Daarmee heeft het bedrijf de negatieve tendens van het financieel matige jaar 2015 kunnen ombuigen en zit het weer op het niveau van 2014. De grootste bijdrage aan de winst leverden de facilitaire divisies. Vooral Trigion, Gom en Prorest, het onderdeel dat is opgegaan in Albron, hebben het afgelopen jaar goed gepresteerd. Dat kwam met name doordat deze divisies goed en efficiënt zijn aangestuurd waarbij sterk werd ingezet op business control.

Met een winstpercentage van 2,1% van de omzet (EBIT) liggen we nog wel achter op onze ambitie. Die staat op 4%. Dat betekent dat voor 2017 de stijgende lijn verder moet worden gevolgd. Het bestuur is blij met de rendementstijging in 2016, maar heeft daar wel kanttekeningen bij. Enerzijds omdat we vinden dat Facilicom Group meer potentie heeft. En anderzijds omdat we in 2016 te maken hebben gehad met te veel incidentele tegenvallers die de winst drukten. Om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, zullen we onze risico’s beter moeten beheersen. Het beleid ten aanzien van risicobeheersing wordt nader beschreven in de toelichting op de jaarrekening.

In 2016 heeft bijzondere waardevermindering plaatsgevonden op geïnvesteerde bedragen goodwill van een aantal bedrijfsonderdelen waarvan de prestaties achterbleven bij de verwachtingen. Daarnaast heeft waardevermindering plaatsgevonden op investeringen in ict en betaalde licenties. Deze waardeverminderingen hebben geleid tot een eenmalige last van 3,6 miljoen euro.

De vennootschap wordt volledig met eigen vermogen gefinancierd, met uitzondering van een externe projectfinanciering voor een PPS opdracht. Facilicom Group maakt geen gebruik van derivaten of gelijksoortige financiële instrumenten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Bedrijf in familiehanden
Facilicom Group is een familieonderneming en wil dat ook blijven. In 2015 is de organisatie toekomstbestendiger gemaakt met de instelling van een governance structuur waarin de huidige one tier board is ingericht. In 2016 heeft bestuursvoorzitter Hans Gennissen de dagelijkse leiding van het bedrijf overgedragen aan Geert van de Laar als nieuwe CEO. Begin 2017 zijn de aandelen van Facilicom Group formeel overgedragen aan de volgende generatie. Walter Geurts en Martine Geurts behouden als bestuur van de Stichting Administratiekantoor Facilicom de zeggenschap. Op deze wijze is de continuïteit van Facilicom Group als familieonderneming voor langere tijd verzekerd.

Verwachtingen voor 2017

In 2017 worden geen overnames verwacht. We vinden het van belang dat alle ingezette acties in 2016 goed bestendigd worden en dat we de focus in 2017 vooral leggen op de benoemde strategische speerpunten om tot een nieuwe periode van groei te komen: verbinden, verbreden, verdiepen en vernieuwen. Facilicom Group verwacht in 2017 de stijgende lijn te kunnen voortzetten en zal daarmee dichter bij de langetermijndoelstelling van 4% EBIT komen.

Het algemeen bestuur kijkt met vertrouwen naar de toekomst. We zien dat er met veel inzet en betrokkenheid wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Facilicom Group. Daarvoor willen we iedereen bedanken.

Schiedam, 14 april 2017
Algemeen Bestuur Facilicom Group